• Quang cảnh Nhà thí nghiệm

Thông báo về Chương trình Tiến sĩ tại GRIPS (G-cube)

Print
Written by Khoa CN Hóa

Chúng tôi trân trọng thông báo Viện Sau đại học Nghiên cứu chính sách Quốc Gia (GRIPS)đã bắt đầu  chương trình học bổng tiến sĩ 5 năm mới được gọi là Chương trình quản lý toàn cầu GRIPS” (gọi tắt là G-cube) từ tháng 10 năm 2014. Xem tiếp...

THI GIỮA KỲ

Print
Written by Khoa CN Hóa

Biên bản & bảng điểm thi giữa kỳ

(Download tại đây)

QUI CHẾ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Print
Written by Khoa CN Hóa

Qui chế đào tạo tín chỉ                                                                                                          

(download tại đây)

CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Print
Written by Khoa CN Hóa

Phiếu đề xuất                                                                                                                       

(download tại đây)

Mẫu dự toán                                                                                                                        

(download tại đây)

Phiếu đánh giá                                                                                                                     

(download tại đây)

Phiếu nghiệm thu                                                                                                                 

(download tại đây)

Thuyết minh đề tài                                                                                                               

(download tại đây)

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator